Vakıf Tüzüğü


Gümüşhane Eğitim  Kültür ve Sağlık Vakfı

BİRLEŞTİRİLMİŞ VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI

Madde 1-Vakfın adı "Gümüşhane Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı" olup kısa adı "GÜSEV" dir ve işbu resmi senette kısaca “vakıf” diye anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ

Madde2- Vakfın merkezi İstanbul ili Halil Rıfatpaşa Mah. Güler Sokak No: 42/1 ŞİŞLİ/İstanbul' dur.

İlgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilik açılabilir. İkametgâhı İstanbul sınırları içerisinde değişebilir.

VAKFIN GAYESİ

Madde 3- Vakfın temel gayesi; Türk toplumunun milli kültür varlığını kuruyup geliştirmek.Milli şuura sahip, üstün vasıflı,bilgili,kültürlü,becerikli,nitelikli,çağdaş ve cumhuriyet ilkelerine bağlı nesiller yetiştirmek amacıyla ve mevzuat hükümlerine uymak şartıyla her nevi derecede eğitim tesisleri açmak ve işletmek yüksekokul, üniversite,fakülte,meslek yüksek okulu, araştırma ve uygulama merkezi, akademi ve dengi okullar açmak, öğrenci yurtları yapmak, kültürel sanatsal faaliyetlerde bulunmak ile bulunanlara maddi ve manevi destek vermek, Toplumun sağlığı için hastane, poliklinik, dispanser,sağlık ocağı açmak ve/veya işletmek,istikbalde neslin sağlıklı kalabilmesi için gerekli koşulları sağlamak ve bu konularda koruyucu nitelikli çalışmalar yapmak.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde-4 Vakfın gayesini gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuat esasları dahilinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a)Eğitim ve öğretim amacıyla her nevi ve derecede eğitim tesisleri,anaokulu, ilköğretim, Lise, meslek liseleri,kolejler,yüksekokul, Üniversite,fakülte,meslek yüksekokulu ileri teknoloji enstitü,enstitü araştırma ve uygulama merkezi, hastane,poliklinik,sağlık ocağı açmak ve/veya işletmek. Bunlar için gerektiğinde bina inşa etmek veya hazır halde satın almak veyahut kiralamak.

b) Ders kitapları basmak,Öğretici,eğitici,bilimsel ve kültürel yayınlar yapmak,  yayın evleri kurmak,işletmek,toplantı,açık oturum, .kongre panel ve sempozyumlar düzenlemek.

c)Meslek,teknik ve yabancı dil yönünde eğitici ve öğretici nitelikte kurslar açmak ve/veya işletmek.

d)Başarılı fakat maddi imkanlardan yoksun öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burs vermek, her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

e)   Öğrencilerin barınma,beslenme,eğitim ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı
olmak.Öğrenci yurtları yapmak veya kiralamak.

f)  Çağdaş düzeyde eğitim ve öğretim ve bilimsel araştırma yapılmasına destek olmak.
Mevcut teknolojiyi geliştirme ve yeni teknoloji arayışına yönelik çalışmalar yaptırmak ve
yapılmasını teşvik etmek. Toplumun eğitim, kültür ve bilgi düzeyini yükseltecek çalışmalar
yapmak.

g)    Eğitim,öğretim ve sağlık hizmetleri için her türlü araç gereç, kitap, ders malzemesi, laboratuvar temin etmek,imal etmek, satın almak, kiralamak.

h) Mevzuat izin verdiği ölçüde; bilgi görgüyü artırmak, ufku genişletmek için sergi ve fuarlara katılmak ve katılımı sağlamak.

ı) Her çeşit düzeyde sağlık kurumu açmak,işletmek, bina ve tesislerini yapmak, yapım ve onarımına yardımcı olmak ve kiralamak.

i) Halkımızın sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını yeterince karşılanmasını sağlayacak hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı, dinlenme tesisi ve huzur evi açmak ve işletmek.

j) Sosyal ve sağlık konularında maddi destek sağlamak cenaze ve defin işlerinde yardımcı olmak, kimsesiz, yaşlı, yoksul, kişilere gerekli yardımı sağlamak.

k) Türk kültürünü tanıtmak için faaliyetlerde bulunmak.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 5- Vakıf gayesini ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında:

a)  Miktar ve değeri kısıtlamamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve
kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya.

b)  Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ
etmeye.

c)      Gelirlerini almaya ve harcamaya.

d) Vakfın mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz, mal veya giderlerini bir yada bir çok kez yatırımda kullanmaya.

e)      Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve
tasarrufa menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya.

f)               Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt
dışındaki vakıflar ile gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmaya.

g)             Kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için
anlaşmalar yapmaya,

h)      Taşınıra/ malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri aynı
haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için
taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka
kefaletlerini kabule.

ı)Vakfin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye.

i) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye.

j) Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye.

k) Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya. Türk Medeni Kanununun 48 İnci maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunuyla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

VAKFIN ORGANLARI

Madde 7- Vakfın organları şunlardır: Mütevelli Heyeti

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 8- Mütevelli Heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları

bulunan gerçek kişiler  olmak üzere toplamı 21 kurucu üyeden oluşmaktadır.

Mütevelli Heyeti üyeliğinin (ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan

Üyeliğe yeni bir üyenin kabulü için Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyeti üyelerinden

birinin teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından karar verilir.

Üye seçiminde: toplantı yeter sayısı, Mütevelli Heyeti üye tam sayısının en az dörtte üçü olup

karar yeter sayısı ise üye tamsayısının en az üçte ikisidir.

Mütevelli Heyeti, gerekçe göstermeksizin üye aday veya adaylarını reddedebilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9- Mütevelli heyeti, vakfın en yüksek karar organı olup yetkileri şunlardır;

a)Yönetim Kurulunu seçmek.

b)Denetim Kurulunu seçmek.

c)Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek. Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf içi mevzuat tasarılarını karara bağlamak.

e)Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe Faaliyetlerini aynen veya değiştirerek kabul etmek.

f)Vakfın yararına satın alınacak taşınmazlar ya da satılacak taşınmazlarla ilgili kararı almak ve kişi ve/veya kişileri yetkilendirmek.

g)Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

h)Gerekliğinde vakıf  senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.

ı)Vakfın faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

i)Yönetim Kurulunun teklif ettiği diğer hususları incelemek ve karara bağlamak. Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, Mütevelli heyeti gerekçe göstermeksizin üye aday veya adaylarını reddedebilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI İLE TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 10- Mütevelli Heyetinin ilk toplantısı vakfın tescilini müteakip üç ay içinde yapılır.

Mütevelli Heyetinin olağan toplantısı yılda 2 kere , yılın ilk çeyreği ve ikinci çeyreği içerisinde yapılır. Mütevelli Heyeti ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az beşte ikisinin yazılı olarak talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez.

Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra hazır bulunanların en az üçte birinin

yazılı önerisi üzerine senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar

yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi gün önce imza karşılığı elden Veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyeti, üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplamı, Çoğunluk sağlanamadığı

takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün, saat ve yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı

nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Konular gündemdeki sıraya göre görüşülür ve yeterince tartışıldıktan sonra oylamaya geçilir.

Mütevelli Heyeti, kararlarını hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması

halinde divan başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur. Oylamanın ne şekilde

yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oyu vardır. Toplantıya gelmeyecek üye,

Mütevelli heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir üyede birden fazla vekâlet

toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye

Tam sayısının üçte ikisidir.

YÖNET İM KUKULU

Madde 11- Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetince seçilecek 7 asil ve 5 yedek üyeden
oluşur. Yönetim asil ve yedek üyelerinin çoğunluğunun mütevelli heyeti üyesi olması zorunludur.Asil ve yedek üyelerin görev süresi 2 yıl olup yeniden seçilmek mümkündür
.Çoğunluk olmamak kaydı ile yönetim kuruluna mütevelli heyet dışından kimseler atanabilir.Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır.

Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönelim Kurulu üyesi, başkaca

bir işleme gerek kalmaksızın bu görevden çekilmiş sayılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir

sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine ve kalan görev süresini tamamlamak

üzere sırasına göre yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır.

Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev

taksimi yapılır.

Toplantı yeter sayısı ...olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması

halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur. Alınan kararlar, noter tasdikli karar

defterine yazılarak imzalanır.

Görev süresi sona erdiği halde yeni Yönelim Kurulu üyeliklerinin her hangi bir sebeple

seçilememesi hallerinde mevcut Yönetim Kurulu seçim yapılana kadar görevine devam eder.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla Yönetim Kurulu:

a)Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b)Mütevelli Heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar, bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar.

c)Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki ve mali konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e)Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa genel sekreter müdür atarveya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f)Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder ve gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h)Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançolarının düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini sağlar.

ı)Yıllık bütçeyi hazırlar. Mütevelli Heyetine onaya sunar ve uygular,

i) Mütevelli Heyetinin sekretarya hizmetlerini yürütür.

j)Mütevelli Heyetine, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar,

k) Vakfın amacına uygun şirketler kurar, ortak olur ve ayrılır, vakfın amacına uygun bağış ve yardımların kabulüne karar verir, vakıf gelirlerinin artmasına ilişkin yatırımlar yapar,

l) Vakfın amacına ulaşması için her türlü girişimde bulunur,

m)Gerektiğinde yurt içinde ve/veya yasal koşullara uymak kaydıyla yurt dışında benzeri vakıf, dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar, şubeler, bürolar açar ya da temsilci görevlendirir,

n) Mütevelli heyeti tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 13- Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder.

Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir, Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirleyeceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU

Madde 14- Denetim Kurulu. Mütevelli Heyeti adına, Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Bu kapsamda Denetim Kurulu, Vakıf Senedindeki hükümlerin yerine getirilip getirilmediğini. Vakıf mallarının amaca uygun biçimde yönetilip yönetilmediğini ve gelirlerin amaca uygun biçimde harcanıp harcanmadığını denetler.

Denetim Kurulu; Mütevelli Heyetince, kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan 2 yıllığına seçilecek toplam 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Denetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine ve kalan görev süresini tamamlamak üzere sırasına göre yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır.

Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor. Mütevelli Heyeti toplantısından en az on beş gün önce Mütevelli Heyetine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

Vakfın denetlenmesi, genel hükümler kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

HUZUR HAKKl

Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli Heyeti belirler.

GENEL SEKRETERLİK

Madde 16- Genel. Sekreterlik; Genel Sekreter ve Vakıf personelinden oluşur. Genel Sekreter ve Vakıf personeli, Yönetim Kurulunca işe alınır ve işine son verilir. Genel Sekreterler önceden belirlenmiş yetki sınırları çerçevesinde Vakfın temsil, tanıtımı, amaçlarının kamuoyuna duyurulması, yazışmalarının, amacının gerçekleşmesine ilişkin çeşitli hizmetlerin yapılması ve günlük işlerin yürütülmesi hususlarında görevli ve yetkili olup bunlardan dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Genel Sekreter, oy hakkı bulunmaksızın Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 17- Vakfın gelirleri şunlardır:

a)  Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar, vasiyetler ile yardımlar.

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c)     İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile
sağlanacak gelirler

e)     Menkul değerlerin iratları ve mevduat faizleri,

f)      Sosyal ve kültürel faaliyet ve gösterilerden ve yayınlardan sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARI' EDİLECEĞİ YERLER

Madde 18- 4962 sayılı Kanunun 20. Maddesi hükmü uyarınca;

Vakfın yıllık Brüt gelirlerinin en az üçte ikisi nev'i itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesi doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 19- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az dörtte birinin teklifi üzerine Mütevelli Heyeti üye tamsayısının en az üçte ikisinin onayı ile yapılır.

VAKFİN SONA ERMESİ

Madde 20- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta

kalan malvarlığı,GÜMÜŞHANE İL MERKEZİN’ DE BULUNAN Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi vakfı' na devredilir.

Vakfın feshi, ancak Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi üzerine Mütevelli Heyeti üye tamsayısının üçte ikisinin onayı ile mümkündür.

VAKIF KURUCULARI

Madde 21- Vakıf kurucularının ad ve soyadları şunlardır;

1)    Hacı Osman AKGÜL

2)    Vahit OLGUN

3)    Eyüp KARAHAN

4)    Şahin KÖSE

5)    Ali KARAHAN

6)    Nevzat GÜRLER

7)    İlhan KARTAL

8)    Kurban KARAGÖZ

9)    Salih ÇİMEN

10)  Adnan AKGÜL

11)  Bayram ÇİMEN

12)  Recep AKGÜL

13)  Hüseyin BUDAK

14)  Temür TÜZER

15)  Halil İbrahim ŞİŞMAN

16)  Birol HAYAL

17)  Keramettin BAYLAN

18)  Hacı NAYIR

19)  Rıza KARAMANLI

20)  Aydın DELİBAŞ

21)  Recep ÇİMEN

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır.

Başkan : Eyüp KARAHAN

Üye

1)    Şahin KÖSE

2)    Nevzat GÜRLER

3)    İlhan KARTAL

4)    Vahit OLGUN

5)    Hacı NAYIR

6)    Bayram ÇİMEN

Yedek üye

1)    Salih ÇİMEN

2)    Rıza KARAMANLI

3)    Adnan AKGÜL

4)    Hüseyin BUDAK

5)    Halil İbrahim ŞİŞMAN

Geçici Yönetim Kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Mütevelli Heyetini toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

Geçici Madde 2- Vakfın senedini noterde düzenlemeye, kuruluş ve tescil işlemlerini yürütmeye, bu hususta hazırlanacak evrakları imzalamaya, bu vakfın tescili için mahkemede dava açmaya ve

girmeye ve diğer tüm işlemleri yürütmeye Yeşilpınar Mah. Çilingir Sokak No: 3 Daire: 7 Eyüp/İstanbul adresinde mukim Vahit OLGUN yetkili kılınmıştır.

 

NOT: 1. T.C.Bakırköy 36. Noterliğinin 27 Ekim 2011 tarih ve 36552 Yevmiye numarası İle Düzenleme şeklinde vakıf senedi,

2. T.C. Beyoğlu 48.Noterliğinin 16 Şubat 2012 tarih ve 37410 Yevmiye numarası İle Düzenleme Şeklinde Vakıf Senedi Tadili,

3. T.C.İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas: 2011/638 Karar No: 2012-46  Karar Tarihi: 01.02.2002

4. T.C.Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünün 11.05.2012 tarih ve B.02.1.VGM.1.13.02/1114- 1161 Sayılı yazısı,

          İŞ BU BİRLEŞTİRME VAKIF BAŞKANI VAHİT OLGUN’ UN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA  S.M.M.M. MİTHAT KARTAL TARAFINDAN DÜZENLENMİŞTİR.